Regulamin

Polityka cookies

Informacje Dot. Danych Osobowych - dla użytkowników strony www

Informacje Dot. Danych Osobowych - dla Klientów

Informacje Dot. Danych Osobowych - dla dostawców i współpracowników

___________________


Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Biura Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska.


§ 1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem portalu internetowego szerokietory.pl jest firma Biuro Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska z siedzibą w Murowanej Goślinie (62-095), przy ul. Długiej 9/6, NIP 763-197-90-08, REGON 302472780, działające jako agent turystyczny oraz organizator turystyki.

1.2. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego Szerokie Tory, zwanego dalej Portalem, znajdującego się pod adresem URL: https://szerokietory.pl.

1.3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki użytkowników Portalu.

1.4. Korzystanie z Portalu uzależnione jest od akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Portalu w celu dokonania rezerwacji i/lub zakupu imprezy turystycznej bądź usługi jest akceptacją postanowień Regulaminu.


§ 2. Definicje

2.1. Touroperator (Organizator Turystyki) – organizator prezentowanych na stronach Portalu ofert turystycznych.

2.2. Agent –  przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

2.3. Konsultant - przedstawiciel Biura Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z ofertą prezentowaną na stronach portalu.

2.4. Klient – osoba , która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych.

2.5. Umowa–zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy, a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.

2.6. Warunki Uczestnictwa – integralna część umowy–zgłoszenia regulująca wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

2.7. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

2.8. Portal – portal internetowy Biura Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska.


§ 3. Zasady korzystania z portalu internetowego

3.1. Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Portalu.

3.2. Klient korzysta z Portalu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

3.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.4. Dane osoby rezerwującej imprezę turystyczną powinny zgadzać się z danymi w paszporcie (lub w dowodzie osobistym - w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej) pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, dowód osobisty lub inne dokumenty wymagane do odbycia danej podróży.

3.5. Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

3.6. Biura Podróży Szerokie Tory nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez wad, usterek i przerw oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności informacji uzyskanych na portalu.


§4. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

4.1. Na stronach Portalu zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

4.2. Po zapoznaniu się z ofertą i wyborze konkretnej usługi, mogą Państwo dokonać wstępnej rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie.

4.3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego lub e-maila z rezerwacją Konsultant Biura Podróży Szerokie Tory sprawdzi dostępność miejsc na wybranej imprezie.

4.4. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności miejsc prześlemy do Państwa drogą mailową lub przekażemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do pełnej rezerwacji miejsca na daną imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).

4.8. W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biura Podróży Szerokie Tory, aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej lub inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

4.9. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Szerokie Tory, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

4.10. Biuro Podróży Szerokie Tory poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Organizatora.


§5. Ochrona danych osobowych

5.1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach portalu internetowego Biura Podróży Szerokie Tory wprowadzane do systemu, przekazywane drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży Szerokie Tory zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

5.2. Przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży Szerokie Tory swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biura Podróży Szerokie Tory usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży Szerokie Tory i jego partnerów.

5.3. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.


§6 Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.2. Biuro Podróży Szerokie Tory nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży Szerokie Tory wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura Podróży Szerokie Tory, w szczególności strajków pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

6.3. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Szerokie Tory oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

;